Folk dance Kara-Zhorga (Kazakhstan)
Representative List - 2013

Kara-Zhorga Dance
© Talant Klyshbayev, 2013