Le Kabary malagasy, art oratoire malagasy (Madagascar)
Liste représentative - 2021

Ny Kabary Malagasy
© Televiziona Malagasy, Madagascar, 2020